ทำกำไรจากเกมยิงปลา FIFA55 bnk

ทำกำไรจากเกมยิงปลา FIFA55 bnk

ทำกำไรจากเกมยิงปลา FIFA55 bnk
วันนี้เราจะมาดูวิธีการยิงปลากันแต่ละหลายคนคงเล่นเป็นกันดีแล้วครับสำหรับเกมยิงปลาก็ถือว่าเป็นเกมที่เล่นง่ายมากๆเลยแต่เราจะมาดูวิธีการ ที่เราจะเล่นแบบไหนเล่นยังไงไห้ได้ ทำกำไรจากเกมยิงปลา

สำหรับเกมการยิงปลา สิ่งที่เราต้องบริหาร ก็คือ กระสุน สำหรับกระสุนในที่นี้นั่นหมายถึงเงินทุนของคุณครับ โดยใช้จำนวนกระสุนให้น้อยกว่ามูลค่าของรางวัลที่จะได้ สำหรับกรณีข้างต้น
ถ้าให้เข้าใจง่ายๆสิ่งที่ต้องทำก็คือ เราต้องจำกัดปริมาณกระสุนที่ใช้ให้ไม่เกิน 10 นัด (100 บาท) เพื่อให้ได้ ทำกำไรจากการยิงปลา ตัวนั้นสำเร็จนั่นเอง

กติกาและวิธีการเล่นเกมยิงปลา
เมื่อเข้าสู่ห้องเกมยิงปลาออนไลน์ของเรา จะมีห้องให้เราได้เข้าไปเลือกเล่น ซึ่งแต่ละห้องต่างกันที่ราคาขั้นต่ำของกระสุน เริ่มตั้งแต่ ราคากระสุน 1 – 9 บาท เหมาะสำหรับมือใหม่ที่กำลังจะหัดเล่น ราคากระสุน 1 – 100 บาท – 1000 บาท ราคานี้ เป็นราคาที่ถือว่าเหมาะสำหรับผู้ที่เข้าใจเทคนิคการเล่นทั้งหมดและมีความเชี่ยวชาญแล้ว

ทำกำไรจากเกมยิงปลา FIFA55 bnk
ทำกำไรจากเกมยิงปลา FIFA55 bnk

เราต้องเลือกว่าให้กระสุนแต่ละนัดที่ยิงออกไปแทนจำนวนกี่บาท เช่น ขั้นต่ำที่นัดละ 1 บาทเป็นอย่างต่ำ แต่ถ้าเพิ่มไปราคากระสุนแพงกว่านัดละ 1 บาทถ้าเรายิงได้ปลาตัวใหญ่ได้จะได้เงินรางวัลที่คุ้มค่ามากกว่า ในการยิงปลาได้สำเร็จ คือปลาตายนั้นแหละครับ เราก็จะได้รับรางวัลทันทีโดยจะมีการคำนวณเงินรางวัลดังนี้ครับ

ราคากระสุน xคะแนนของปลา = เงินรางวัล
เ ช่ น ก ร ะ สุ น ร า ค า 2 บ า ท x ป ล า ตั ว ใ ห ญ่ ไ ด้ 5 0 ค ะ แ น น = ไ ด้ รั บ เ งิ น ร า ง วั ล 1 0 0 บ า ท

เ พี ย ง แ ค่ นี้ เ อ ง ค รั บ สำ ห รั บ ก า ร เ ล่ น เ ก ม ยิ ง ป ล า ไ ม่ มี อ ะ ไ ร ย า ก แ ต่ อ า จ จ ะ ต้ อ ง มี เ ท ค นิ ค ใ น ก า ร เ ล่ น นิ ด ห น่ อ ย เ พื่ อ ที่ จ ะ ไ ด้ เ งิ น คุ ณ ก็ เ ล็ ก ปั น ใ ห้ เ ป็ น เ งิ น กำ ไ ร ก้ อ น ใ ห ญ่ ค รั บ ผ ม

> > > > > > > > > ก ลั บ สู่ เ ม นู ห ลั ก < < < < < < < < < <